Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania si� z ofert�.

Certyfikat EuropejskiNasza firma zajmuje si� produkcj� r�cznie formowanej ceg�y ceramicznej. Certyfikat Europejski potwierdza wysok� jako�� naszych wyrob�w.

HISTORIA CEGIELNI

Nasza cegielnia istnieje od 1960 roku. Jej za�o�ycielem by� Czes�aw Drzewny, kt�ry zas�yn�� z produkcji wysoko jako�ciowej ceg�y, znajduj�cej szerokie zastosowanie w budownictwie. Z tej ceg�y powsta�o wiele ko�cio��w, budynk�w mieszkalnych, przemys�owych oraz u�yteczno�ci publicznej zar�wno w kra�niku jak i na terenie ca�ej Polski.

O CEGLE

Produkcja ceg�y r�cznie formowanej znana jest na ca�ym �wiecie ju� od czas�w �redniowiecza, gdzie wykorzystywana by�a do budowy zamk�w, klasztor�w, itp.
Ceg�a odznacza si� bardzo dobrymi w�a�ciwo�ciami mechanicznymi i fizycznymi. Zalety u�ytkowe ceg�y ceramicznej to:
Obrazek http://www.cegielnia.info/Obrazki/a2.gif gif nie mo�e zosta� wy�wietlony, poniewa� zawiera b��dy. du�a wytrzyma�o�� mechaniczna
Obrazek http://www.cegielnia.info/Obrazki/a2.gif nie mo�e zosta� wy�wietlony, poniewa� zawiera b��dy. odporno�� na wp�ywy atmosferyczne
Obrazek http://www.cegielnia.info/Obrazki/a2.gif nie mo�e zosta� wy�wietlony, poniewa� zawiera b��dy. jest materia�em ekologicznym
Obrazek http://www.cegielnia.info/Obrazki/a2.gif nie mo�e zosta� wy�wietlony, poniewa� zawiera b��dy. nie posiada sztucznych dodatk�w

PROCES PRODUKCJI

Do produkcji ceg�y wykorzystujemy glin� lessow�, bogato wyst�puj�c� w zag��biu kra�nickim. To w�a�nie w niej tkwi sekret tak dobrych w�a�ciwo�ci kra�nickiej ceg�y. Jest ona przetwarzana, nast�pnie formowana i w ko�cu wypalana w piecu Hoffmanowskim.